Cyfrinachedd

Beth yw ystyr cyfrinachedd?

Pan fyddech chi’n cysylltu â PwyntTeulu ar y ffôn, neges testun, e-bost neu sgwrs ar-lein, nid ydym yn rhannu’r pethau rydych chi’n ei ddweud gydag unrhyw berson nac sefydliad y tu allan i PwyntTeulu os nad ydych chi am i hyn ddigwydd. Weithiau, bydd y cynghorydd Llinell Gymorth sy’n siarad â chi angen trafod y pethau rydych chi wedi’i ddweud gyda chyd-weithiwr er mwyn sicrhau eich bod yn cael y cymorth gorau bosib.

Os ydych chi’n dewis cysylltu â PwyntTeulu drwy’r adran Modryb Ofidiau, efallai byddem yn pasio manylion eich neges i sefydliadau allanol ac os yw’n cael ei ddewis bydd yn cael ei gyhoeddi ar PwyntTeulu. Felly mae hyn yn llai cyfrinachol nag defnyddio’r Llinell Gymorth.

Dim ond yn yr achos pan fydd plentyn neu berson ifanc iau nag 18 oed yn anniogel byddem yn rhannu’r wybodaeth rydych chi wedi’i ddweud, bod hynny gyda chaniatâd neu beidio (gelwir hyn yn niwed arwyddocaol).

I rai dros 18 oed, os ydych chi’n dweud wrthym am blentyn neu berson ifanc sydd mewn perygl o niwed, neu os ydych chi neu oedolyn arall mewn sefyllfa sydd yn fygythiol i fywyd, yna byddem yn rhannu’r wybodaeth yma.

Felly, mewn achosion pan fydd angen amddiffyn chi neu rywun arall rydym yn rhannu gwybodaeth gyda sefydliadau eraill. Pan fydd hyn yn digwydd, rydym yn cadw mewn cysylltiad ac yn esbonio beth sydd yn digwydd.

Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon am gyfrinachedd, yna hysbyswch y cynghorydd Llinell Gymorth ar gychwyn y galwad, neges testun, e-bost neu sgwrs ar-lein.

Oes rhaid i mi ddweud unrhyw beth amdanaf i fy hun wrth PwyntTeulu?

Na, dim ond os ydych chi eisiau.

Efallai byddem yn gofyn am oedran eich plant a ble rydych chi’n byw yng Nghymru fel y gallem ddod o hyd i wybodaeth sydd yn ddefnyddiol i chi, ond chi sydd yn rheoli faint rydych chi’n ei ddweud wrthym ni.

Os ydych chi eisiau i ni gysylltu â rhywun arall ar eich rhan neu i gysylltu â sefydliad arall gall gynnig cymorth pellach efo’r pethau sydd yn digwydd yn eich bywyd, efallai hoffech roi enw, cyfeiriad, manylion cyswllt a gwybodaeth fel arall – ond eich dewis chi yw hynny.

Ydych chi’n gweld fy rhif ffôn?

Nac ydym, nid ydym yn gwybod eich rhif ffôn os nad ydych chi’n dweud. Ond, os ydych chi wedi datgelu bod rhywun mewn sefyllfa anniogel neu’n fygythiol i fywyd, yna byddem yn pasio eich gwybodaeth i asiantaethau eraill ac efallai gallant dracio eich manylion.

Ydych chi’n gweld fy nghyfeiriad e-bost?

Ydym, mae posib gweld eich cyfeiriad e-bost wrth i chi yrru e-bost i info@familypoint.cymru ac os yw’n cael ei adael wrth ddefnyddio’r Fodryb Ofidiau. Nid ydym yn rhannu’r wybodaeth yma gyda neb oni bai eich bod yn gofyn i ni wneud hynny (gweler adran Cyfrinachedd uchod). Os ydych chi eisiau cysylltu â ni heb i ni wybod eich manylion, galwch ar 0300 222 57 57, gyrru neges testun ar 0786 005 2905 neu cliciwch y botwm sgwrsio ar-lein.

Oes rhywun yn gallu gweld mod i wedi defnyddio’r cyfrifiadur cartref i gysylltu â PwyntTeulu?

Nid oes neb yn gallu darllen unrhyw negeseuon rydych chi wedi gyrru i PwyntTeulu neu wedi derbyn gan gynghorydd os ydych chi’n cadw eich cyfrinair yn gyfrinachol. Mae’n bosib i rywun weld hanes y gwefannau rydych chi wedi ymweld â nhw ar eich cyfrifiadur ond nid os ydych chi’n dileu’r hanes.

Pwy o Pwynt Teulu sydd yn cael gwybod am y pethau dwi’n siarad?

Weithiau bydd goruchwyliwr yn gwrando ar y galwad neu’n darllen eich neges testun, neges wib neu e-bost i sicrhau bod y cynghorwyr yn eich helpu yn y ffordd gorau bosib.

Nid ydym yn recordio eich negeseuon yma yn PwyntTeulu ond rydym yn nodi nifer y galwadau, negeseuon testun, negeseuon sgwrs ar-lein ac e-byst rydym yn ei dderbyn. Rydym hefyd yn nodi pa fath o gymorth darparwyd ond ddim yn cadw gwybodaeth am y bobl sydd wedi derbyn y cymorth.

Pan fyddech chi’n gyrru neges testun i’r Llinell Gymorth PwyntTeulu gallem weld negeseuon testun eraill sydd wedi’u gyrru o’r un rhif ffôn ond nid allem adnabod pwy ydych chi na’r rhif rydych chi’n gyrru’r neges.

Os ydych chi’n defnyddio’r Fodryb Ofidiau bydd eich neges yn cael ei weld gan y tîm golygyddol cyn iddo gael ei gyhoeddi ar y wefan.

Cwestiynau pellach?

Gallwch gysylltu â PwyntTeulu wrth ffonio 0300 222 57 57, gyrru neges testun i 07860 052 905 neu gysylltu â ni gyda chwestiwn ar sgwrs ar-lein neu e-bost. Rydym yn agored dydd Llun i ddydd Iau o 6pm i 10pm a dydd Gwener i ddydd Sadwrn o 10am i 2pm.